Potala, o.p.s.

Statut Nadačního fondu Potala

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Nadační fond Potala byl zřízen smlouvou o zřízení nadačního fondu ze dne 23. července 1998 (nadační listinou).
 2. Nadační fond Potala vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze dnem 26.listopadu 1998 č.j. zápisu F 57800/98-N 49/01 a je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 
 3. Sídlem Nadačního fondu Potala je Praha 8, Horovo náměstí 3/1075.
 4. Identifikační číslo Nadačního fondu Potala je 25 71 38 92.

 Čl. 2
Účel Nadačního fondu

 1. Nadační fond se zřizuje za účelem rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv a dalších humanitárních hodnot tibetského etnika, zejména
  1. pro uchování, ochranu, podporu a rozvoj dědictví tibetské kultury a na pomoc jejímu přežití v podmínkách současného světa,
  2. pro ochranu lidských práv a pro podporu a pomoc příslušníkům tibetského etnika všech generací v oblasti vzdělávání, zdravotní, sociální a v dalších humanitárních oblastech,
  3. pro podporu poznávání a studia historie, jazyka a duchovní a hmotné kultury tibetského etnika,
  4. pro šíření osvěty a informací o tibetské kultuře a buddhistickém světonázorovém systému.

   

 2. Nadační fond podporu rozvoje duchovních hodnot a ochrany humanitárních hodnot tibetského etnika provádí formou poskytování nadačních příspěvků na podporu
  1. humanitárních, sociálních a zdravotnických aktivit ve prospěch příslušníků tibetského etnika,
  2. studia příslušníků tibetského etnika v České republice, na Slovensku, Indii či Nepálu,
  3. propagace tibetské kultury v České republice i v zahraničí,
  4. provozu knihoven, informačních, dokumentačních a vzdělávacích center se vztahem k tibetském etniku a jeho kultuře,
  5. odborného sběru informací a dokumentů o tibetském etniku a kultuře v terénu,
  6. záchrany kulturního dědictví Tibetu,
  7. vydavatelské, publikační, výstavní a přednáškové činnosti o tibetském etniku a jeho kultuře, jakož i pořádání kulturních přehlídek, koncertů, festivalů a obdobných kulturních akcí prezentujících tibetskou kulturu.
 3. Nadační fond provozuje vlastní dokumentační centrum sloužící jeho činnosti.

 

Čl. 3
Majetek Nadačního fondu

   

 1. Majetek Nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem Nadačního fondu (viz čl. 2) a na úhradu nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu (viz čl. 5 bod 11 až 13).

   

 2. Majetek Nadačního fondu tvoří základní vklad zakladatelů Nadačního fondu podle zakládací smlouvy ze dne 23.7.1998, který ke dni zápisu Nadačního fondu do rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze je složen na účtu Nadačního fondu u České spořitelny a.s., pobočka Praha 8, Na hrázi 1/121.

   

 3. Nadační fond může přijímat nadační dary od fyzické nebo právnické osoby, včetně státu či orgánu územní samosprávy, pokud jsou určeny k dosahování účelu Nadačního fondu uvedeného v čl. 2 tohoto statutu.

   

 4. Příjmem Nadačního fondu mohou být též příjmy z pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, sportovních, společenských či vzdělávacích akcí, pokud tyto činnosti vykonává Nadační fond vlastním jménem. Příjmem Nadačního fondu jsou též úroky z prostředků Nadačního fondu uložených v bance a splátky návratných finančních výpomocí či půjček poskytnutých Nadačním fondem formou nadačního příspěvku.

   

 5. Majetek Nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Peněžní prostředky Nadačního fondu nelze půjčovat, to se netýká podpory projektu nadačním příspěvkem formou půjčky.

 

Čl. 4
Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků

 1. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky buď na základě žádosti podané žadatelem v rámci vyhlášeného výběrového řízení nebo na základě vlastního posouzení potřebnosti podpory projektu či záměru a dohody s autorem či nositelem takového projektu (záměru).

   

 2. Nadační příspěvky mohou být poskytnuty formou daru, návratné finanční výpomoci nebo půjčky se smluvním úrokem nižším, než je bankovní úvěrový úrok v době poskytnutí této formy nadačního příspěvku

   

 3. Výběrové řízení vyhlašuje Nadační fond pro poskytnutí nadačního příspěvku k realizaci projektů, které jsou v souladu s účelem Nadačního fondu, a to tématicky pro jednotlivé obory sociální, zdravotní, kulturní či vzdělávací činnosti dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu. Vyhlášení výběrového řízení a termín k podání žádosti se vhodným způsobem zveřejní.

   

 4. Žadatelem o poskytnutí nadačního příspěvku může být jakákoli právnická osoba nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, pokud splňuje podmínky stanovené v bodě 5.

   

 5. Žadatel podává žádost písemně a ve stanoveném termínu. V žádosti uvede svou přesnou identifikaci (u fyzických osob: rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu, bydliště; u právnických osob: IČ a výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku, zapisuje-li se do něj), údaje o případném zahraničním podílu (u právnických osob), označení a podrobnou charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů a výnosů, požadovanou formu a výši nadačního příspěvku. Dále musí žadatel uvést, o jaké jiné formy podpory a který jiný subjekt žádal o podporu na realizaci uvedeného projektu. Nadační fond může žadateli uložit povinnost žádost doplnit a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li žadatel žádost v uvedené lhůtě, hledí se na žádost jako by nebyla podána. O poskytnutí nadačního příspěvku na základě žádosti rozhodne Nadační fond do dvou měsíců od podání žádosti nebo od jejího doplnění.

   

 6. Při poskytování nadačního příspěvku na základě vlastního posouzení potřebnosti (bez vyhlášení výběrového řízení) Nadační fond nejprve rozhodne o výběru projektu (záměru) a poté pověření zástupci Nadačního fondu projednají s autorem či nositelem projektu (záměru) formy možné spolupráce a podpory. Rozhodnutí o výběru projektu (záměru) není závazné. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Nadační fond na základě žádosti vybraného autora či nositele projektu, k jejímu podání je tento žadatel Nadačním fondem vyzván. Žádost musí mít stejné náležitosti jako žádost dle bodu 5 tohoto článku statutu.

   

 7. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada Nadačního fondu. K projednání projektu dle bodu 6 tohoto článku je vždy zván autor (nositel) projektu. K projednání žádosti dle bodu 5 je žadatel zván tehdy, pokud správní rada Nadačního fondu žádost neodmítne. Pokud se na takové projednání žadatel či jeho zplnomocněný zástupce bez omluvy nedostaví, hledí se na žádost jakoby nebyla podaná. Bez projednání žádosti správní radou za účasti žadatele či jeho zplnomocněného zástupce nelze rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku. O rozhodnutí správní rady o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku může být žadatel informován přímo při projednávání žádosti, rozhodnutí se však vždy žadateli doručuje v písemné formě.

   

 8. Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje
  1. přesnou identifikaci žadatele,
  2. označení projektu, který má být Nadačním fondem podpořen,
  3. formu nadačního příspěvku a jeho výši,
  4. dobu splatnosti, pokud jde o nadační příspěvek poskytnutý formou návratné finanční výpomoci či půjčky,
  5. stanovení výše podílu, kterým se Nadační fond bude podílet na příjmech plynoucích z projektu, pokud to bylo s žadatelem dohodnuto,
  6. případné další náležitosti, které správní rada stanoví.

   

 9. Na základě rozhodnutí správní rady a v souladu sním uzavře Nadační fond s žadatelem do 30 dnů od doručení rozhodnutí smlouvu o výši a podmínkách poskytnutí nadačního příspěvku. Nedojde-li k uzavření smlouvy v této lhůtě z důvodu překážek na straně žadatele, rozhodnutí správní rady v této věci se považuje na neúčinné a na žádost se hledí jakoby nebyla podána.

   

 10. Smlouva uzavřená dle předchozího odstavce vždy musí též obsahovat
  1. ustanovení o smluvní pokutě, bude-li nadační příspěvek či jeho část žadatelem použit k jinému účelu než který je ve smlouvě uveden,
  2. závazek žadatele uvádět ve všech souvislostech při realizaci podporovaného projektu, že na jeho realizaci poskytl nadační příspěvek Nadační fond Potala.
  3. závazek žadatele předložit Nadačnímu fondu do 30 dnů od ukončení projektu (záměru) závěrečnou zprávu o realizaci akce s vyúčtováním, pokud správní rada nestanoví lhůtu jinak.

   

 11. Osoba, které byl nadační příspěvek výše uvedeným způsobem poskytnut, je povinna na požádání Nadačního fondu bez zbytečného odkladu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek užit.

 

Čl. 5
Orgány a správa Nadačního fondu

  Správní rada

   

 1. Správní rada Nadačního fondu spravuje jeho majetek, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadačního fondu a je jeho statutárním orgánem. Do výlučné působnosti správní rady náleží
  1. vydat statut Nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách, s výjimkou záležitostí stanovených zřizovatelem Nadačního fondu odlišně od zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v těch případech, kde zákon tuto odlišnou úpravu umožňuje,
  2. schvalovat rozpočet Nadačního fondu a jeho změny,
  3. schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva"),
  4. rozhodovat o sloučení Nadačního fondu ,
  5. rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků, o vyhlášení výběrového řízení dle čl. 4 bod 3.1. nebo o výběru dle čl. 4 bod 4.2. statutu,
  6. volit nové členy správní rady a revizora,
  7. rozhodovat o odvolání člena správní rady či revizora, přestane-li splňovat podmínky členství či funkce,
  8. jmenovat likvidátora Nadačního fondu a stanovit jeho odměnu,
  9. stanovit výši případné mimořádné odměny za výkon funkce člena správní rady či revizora,
  10. stanovit mzdu případným zaměstnancům Nadačního fondu,
  11. zřizovat poradní orgán správní rady.

   

 2. Správní rada má 6 členů. Členové první správní rady jsou určeni smlouvou o zřízení Nadačního fondu ze dne 23.7.1998. Funkční období členů správní rady je čtyřleté. První funkční období tří členů první správní rady je dvouleté. Na členy správní rady se vztahují podmínky kladené na výkon této funkce zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Členství ve správní radě je nezastupitelné. Správní rada se schází nejméně pětkrát v roce.

   

 3. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, a jednoho místopředsedu. Předseda a místopředseda jsou do této funkce zvoleni na celou dobu trvání jejich členství ve správní radě, pokud se správní rada nerozhodne jinak. Předseda a místopředseda společně podepisují písemnosti související s činností Nadačního fondu. V případě nepřítomnosti předsedy se takto za Nadační fond podepisují společně místopředseda a další člen správní rady. V případě nepřítomnosti místopředsedy se takto za Nadační fond podepisují společně předseda a další člen správní rady. V případě nepřítomnosti předsedy svolává a řídí jednání správní rady místopředseda a nemůže-li, pak člen správní rady určený předsedou správní rady.

   

 4. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Zjednání správní rady se zhotovuje zápis, který podepíše ten člen správní rady, který zápis zhotovil, a předseda správní rady.

   

 5. Členství ve správní radě zaniká
  1. uplynutím funkčního období,
  2. úmrtím,
  3. odstoupením,
  4. ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
  5. odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nebo tento statut nebo pro nečinnost.

   

 6. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených tímto statutem do jednoho měsíce, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, revizora nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

  Revizor

   

 7. Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu. Revizor plní funkce dozorčí rady Nadačního fondu v rozsahu a podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

   

 8. Revizora Nadačního fondu volí správní rada Nadačního fondu na období čtyř let. První revizor je určen smlouvou o zřízení Nadačního fondu ze dne 23.7.1998. Pro zánik výkonu funkce revizora platí body 5 a 6 tohoto článku statutu obdobně.

  Poradní orgán správní rady

   

 9. Správní rada si může zřídit poradní orgán napomáhající správní radě při řešení složitějších odborných problémů.

   

 10. Zřízení poradního orgánu se uskuteční tak, že správní rada Nadačního fondu vydá jednací řád tohoto poradního orgánu. Zrušením jednacího řádu poradního orgánu správní radou Nadačního fondu dochází k zániku poradního orgánu.

  Správa Nadačního fondu

   

 11. Nadační fond může zajišťovat správu Nadačního fondu též svými zaměstnanci na základě pracovního poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro zajištění výkonu právní služby, zejména při zastupování Nadačního fondu v řízení před soudy, může též uzavřít příslušnou smlouvu s advokátem podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

   

 12. Náklady související se správou Nadačního fondu se vedou odděleně od nadačních příspěvků. Těmito náklady jsou zejména náklady na udržení, ochranu a zhodnocení majetku Nadačního fondu, náklady na propagaci účelu Nadačního fondu a náklady související s jeho provozem, včetně mzdových nákladů a případných mimořádných odměn za výkon funkce člena správní rady či revizora.

   

 13. Celkové roční náklady Nadačního fondu související s jeho správou nesmí převýšit 20% majetku Nadačního fondu podle jeho stavu k 31.prosinci téhož roku.

 

Čl. 6
Účetnictví a výroční zpráva

   

 1. Nadační fond vede účetnictví podle platného zákona o účetnictví.

   

 2. Roční účetní uzávěrka Nadačního fondu musí být ověřena auditorem za ten kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů vykazovaných Nadačním fondem převýší 3 000 000 Kč.

   

 3. Nadační fond vypracovává výroční zprávu za příslušný rok do 30.4. následujícího roku. Výroční zpráva obsahuje údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Kromě uložení výroční zprávy u rejstříkového soudu v zákonem stanovené lhůtě, ve stejné lhůtě zašle Nadační fond výroční zprávu též tomu subjektu, kterého určí správní rada..

 

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento statut byl schválen správní radou Nadačního fondu Potala ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dne 14. prosince 1998.

 

V Praze dne 12. 1. 1999

 

Zuzana Ondomišiová v.r. Jan Zápotocký v.r.
předseda správní rady místopředseda správní rady
Nadačního fondu Potala Nadačního fondu Potala