Potala, o.p.s.

Stúpa – symbol milující a soucitné laskavosti

Podnětem a motivací
ke stavbě stúpy je přesvědčení, že tato doba potřebuje více laskavosti, empatie, pochopení, skutečného zájmu o druhé – a to nejenom v myšlení, ale především v každodenní praxi, ve vzájemných vztazích a jednání vůči sobě navzájem.
Od narození přes dětství, nemoci a nehody až po stáří a smrt jsme závislí na laskavém jednání našich bližních i našeho širšího okolí. Pravděpodobnost, že se každý z nás někdy ve svém životě ocitne v situaci, kdy bude slabý, zranitelný, závislý na druhých, je stoprocentní. Současná doba, její tempo, nároky, hluk, poničené životní prostředí, existenciální stres nás zatěžuje a často se cítíme slabí být oporou někomu jinému. Abychom sami dokázali laskavě a s pochopením jednat, i proto, abychom se i my jednou, až nastane taková situace, dočkali laskavého zacházení, je potřeba tyto pozitivní vlastnosti neustále posilovat a rozvíjet.

Jedinec nežije na světě izolovaně, naopak je život každého z nás propojen nejen s životy našich blízkých, přátel či spolupracovníků, ale i s životy tisíců neznámých, s nimiž se míjíme na ulici. Přesto se navzájem ovlivňujeme, žijeme totiž v jednom prostoru, ve společném městě, společné zemi, na společné planetě.
Chceme vám proto nabídnout možnost zapojit se do tvůrčí atmosféry, přidat svoji energii a úsilí k vytvoření místa setkávání, souznění, jádra, odkud se může šířit změna myšlení. Osvoboďme se od starých pout negací, uzavřenosti, nevraživosti a pokusme se o čerstvý přístup.

Co nám postavení stúpy přinese?

  • Uvědomění si důležitosti laskavosti v našem životě.
  • Spojení lidí s vyznáním i bez vyznání, kterým záleží na hodnotách jako jsou laskavost, tolerance, moudrost, pochopení, spolupráce, poctivost.
  • Vědomí, že pokud chceme žít v dobrém světě, ve společnosti dobrých spoluobčanů na zachovalé pestré planetě, musíme začít sami u sebe.
  • Přihlášení se k myšlence –
    Existuje zákon příčiny a následku,
    jsme zodpovědní za své jednání!

Stúpa by se měla stát ojedinělým činorodým místem nesektářského setkávání, kde budou vznikat a rozvíjet se nové myšlenky. Místem, které dokáže poskytnout nadhled a odstup od jednotlivostí a bude inspirací pro pochopení souvislostí.