Potala, o.p.s.

Úvod do čínské filosofie

Svět čínské filosofie je pro Evropany předmětem zájmu a fascinace již od 17. století. Spisy mistrů Konfucia, Lao-c‘ či Čuang-c‘ jsou překládány, studovány a stále znovu interpretovány. Tento cyklus přednášek se bude věnovat klíčovému období čínské filosofie, tedy době tzv. Válčících států (471 př. n. l. – 221. př. n. l.), kdy vznikly klíčové spisy čínského myšlení, které ovlivnily myšlenkový vývoj celé východní Asie a ovlivňují jej až dodnes. Postupně představí nejdůležitější spisy, jejich historické pozadí a myšlenkový obsah, a to nejen ve světle tradiční čínské vzdělanosti, ale též z perspektivy moderního bádání a nových poznatků o době jejich vzniku. Součástí cyklu bude nejen seznámení s překlady do evropských jazyků, ale i možnost nahlédnout do pojmového světa klasické čínštiny.


1. Má Čína filosofii? (22.10. 2015)

Úvodní přednáška se bude věnovat problematice svébytnosti čínského myšlení a uznání jeho filosofického statusu. Ve stručnosti představí prameny období Válčících států i předcházející vývoj čínského myšlení. Poskytne též základní historický a kulturní rámec nezbytný pro pochopení filosofických děl čínského starověku.

2. Hledání místa člověka ve světě – Konfucius a jeho Hovory (19.11. 2015)

Konfuciovo myšlení tvoří bez nadsázky nejdůležitější myšlenkový proud v dějinách Číny. Konfuciánská morálka tvořila základ myšlenkového světa téměř všech čínských dynastií počínaje dynastií Chan až do moderní doby. Základním dílem, jež nám zprostředkovává Konfuciovo učení, jsou jeho Hovory, které nám pečlivě líčí ucelený systém a představu správného fungování světa.

3. „Kdysi se Čuangovi zdálo, že je motýlem…“ (10.12. 2015)

Nejsvéráznější a nejsvébytnější spis období Válčících států, který se později stal jedním ze základních spisů taoismu. V Číně byl po staletí čten a rozebírán z všemožných úhlů. Populárním se stal, především pro své nesporné poetické kvality, též na Západě, kde se mezi jeho příznivce řadili např. Oscar Wilde nebo Martin Buber. Spis sám o sobě je nelehkým a mnohovrstevnatým dílem, které v kontextu našeho cyklu tvoří naprostý unikát.