Potala, o.p.s.

Výroční zpráva Nadačního fondu Potala (1998-1999)

od vzniku 26.11.1998 do 31.12.1999

Založení NF POTALA a rok 1998

Nadační fond POTALA vznikl na základě smlouvy o zřízení ze dne 23.7.1998 a do rejstříku nadací a nadačních fondů u Krajského obchodního soudu v Praze byl zapsán dne 26.11.1998. Účet NF POTALA byl otevřen k 3.12.1998 u České spořitelny.

Již v prosinci 1998 se členové správní rady NF POTALA podíleli na přípravě akcí pořádaných ke Dni lidských práv. Byla to spoluúčast na přípravě a zahájení putovní výstavy fotografií z Tibetu doplněných informačními materiály v galerii Hláska v Roudnici nad Labem a spoluúčast na infostánku během divadelní akce Evropa Tibetu, organizované Linhartovou nadací a Českým helsinským výborem v alternativním prostoru Roxy. Obě tyto akce přinesly vedle zakladatelského vkladu první finance fondu.

Rozvíjení činnosti NF POTALA v roce 1999

Celý rok 1999 byl zaměřen na informační kampaň o aktivitách a programech NF POTALA, seznamování veřejnosti s existencí a cíli fondu a na získávání finančních prostředků od fyzických i právnických osob na účely fondu. 28. ledna 1999 byla uspořádána tisková konference k zahájení činnosti NF POTALA a připravené informační materiály o nadačním fondu a jeho cílech rozeslány na odpovídající místa.

Na základě dřívějších kontaktů byla navázána a při jednotlivých akcích dále rozvíjena vzájemná spolupráce s dalšími nestátními a neziskovými organizacemi aj., k nimž patří zejména občanské sdružení LUNGTA, Centrum Potala, Dokumentační středisko pro lidská práva, Amnesty International a NESEHNUTÍ, ale také např. s odborníky Ústavu Dálného východu FFUK.

Řada akcí a programů, na kterých se členové správní rady NF POTALA a příznivci fondu podíleli, se zaměřovala na připomenutí událostí, které v březnu 1959 otřásly Tibetem – protičínské povstání Tibeťanů, v jehož důsledku došlo k odchodu 14. dalajlamy a s ním desetitisíců obyvatel do exilu a  jež vyvolalo následnou tvrdou čínskou odezvu. Protože v roce 1999 si celý svět připomínal kulaté – 40. výročí těchto událostí, proběhly od února do dubna i na mnoha místech v České republice akce Vlajka pro Tibet a DNY TIBETU – přednášky, diskuse, promítání diapozitivů i filmů doprovázené prezentací cílů NF POTALA a infostánky nabízejícími zájemcům tištěné informace o historii i současnosti Tibetu. Zájem o akce projevila i média a téma Tibetu a tibetských událostí se objevovalo nejen v novinách a časopisech, ale za účasti členů správní rady i v televizi a  radiích.

Dlouhodobé programy finanční podpory NF POTALA

K 10. březnu 1999 vyhlásily tři nevládní a neziskové organizace společně Pět programů přímé finanční podpory Tibetu a Tibeťanů v České republice. Dva z nich koordinuje právě NF POTALA. Jsou to programy:

111 – Podpora tibetské dětské SOS vesničky v Dharamsale

222 – Podpora studia tibetských studentů v České republice

Jejich uzávěrka byla stanovena po ukončení akcí doprovázejících březnové výročí tibetského povstání v následujícím roce.

Finanční prostředky pro třetí program – 113 – Podpora tibetského učitele – byly v roce 1999 získány pouze z kurzů organizovaných ve spolupráci s Centrem Potala. Nadačnímu fondu se pro tento program nepodařilo získat žádný dar. Tibetský učitel z indické Dharamsaly přijel do České republiky k ročnímu pobytu místo v září až v listopadu 1999.

Nejdůležitější jednotlivé akce v roce 1999, na nichž se podílel NF POTALA

 • 01.03.1999 – Praha – infostánek během koncertu v  Roxy , kde vystoupili i tibetští mniši, kteří několik dní vytvářeli v klubu Linhartovy nadace ve Školské ul. mandalu z barevných písků.
 • 06.03.1999 celovečerní pořad ČT 2 – Dnes večer s Tibetem – účast v diskusi
 • 06.03.1999 – Praha – Vítkov, Praha 3 – Koncert pro Tibet – aktivní účast na přípravě akce, zejména pak doprovodné výstavy fotografií z Tibetu, tradičních artefaktů a textů, infostánek po dobu trvání koncertu.
 • 09.03.1999 beseda u kulatého stolu s Ivanem Hoffmanem v pořadu Radiofórum Radiožurnálu ČRo.
 • 09.03.1999 – Praha – otevření Centra Potala za hojné účasti zájemců – souběžné promítání diapozitivů ve dvou místnostech a diskuse.
 • 10.03.1999 – pořad anglického vysílání ČRo
 • 10.03.1999 – Praha – demonstrace před ambasádou ČLR
 • 11.03.1999 – Brno – přednáška s promítáním diapozitivů a infostánek v Moravském zemském muzeu (spolupráce s NESEHNUTÍ).
 • 16.03.1999 – Praha – přednáška s promítáním a infostánek v čajovně Long-life v Náprstkově muzeu.
 • 25.03.1999 – pořad ČT Paskvil – rozhovory o Tibetu a tibetské historii i kultuře.
 • 31.3. – 30.04.1999 – Muzeum Písek – příprava a instalace etnografické výstavy TIBET (spolupráce s o.s. LUNGTA)
 • 01.05.1999 – přednáška s promítáním v Liberci
 • 18.06.1999 – přednáška s promítáním v Hodoníně

Pracovně-technické zázemí NF POTALA

Na jaře 1999 byly zprovozněny internetové stránky NF POTALA na adrese: http://potala.ecn.cz, e-mail: potala@potala.cz, tím pádem bylo věnováno mnoho času přípravě a aktualizaci stránek, přípravě programů a také zodpovídání nejrůznějších dotazů, jejichž množství se během doby značně rozrostlo. Do konce roku 1999 jsme zaznamenali 2941 vstupů na naše stránky. V létě pak díky laskavému daru člena správní rady Marka Vašuta mohl NF POTALA začít pracovat s vlastním počítačem.

Od jara 1999 příležitostně a od září 1999 pravidelně využívá na základě smlouvy o spolupráci NF POTALA prostory Centra Potala nejen ke svým akcím, ale i k pracovním schůzkám a zasedáním správní rady. Za využívání prostoru neplatí žádné nájemné a také související služby (elektřina, plyn, topení, voda, odvoz odpadků, úklid) zabezpečuje Centrum Potala na vlastní náklady. V případě dlouhodobých kurzů (Večerní kurz o Tibetu a výuka tibetštiny) připadalo ve školním roce 1999 / 2000 na základě dohody 80% z kurzovného nadačnímu fondu a 20% tvořil příspěvek na provoz Centra Potala.

Od září 1999, kdy byla v Centru Potala zavedena telefonní přípojka, získali za odpovídající podíl na telefonních poplatcích členové správní rady a podle potřeby spolupracovníci NF POTALA možnost využívat ke své práci telefon a přístup na internet.

Dlouhodobé vzdělávací programy pro veřejnost

Od dubna 1999 probíhaly pravidelně každou středu v Centru Potala na Horově nám. 3 v Praze 8 vzdělávací pořady pro veřejnost Poutníkem po zeměkouli. Řada z nich byla uskutečněna ve spolupráci s NF POTALA a zaměřena na poznávání kultury Tibetu a dalších zemí ovlivněných tibetským buddhismem, i na současnou problematiku tibetské exilové komunity, roztroušené nejen v Indii, ale v celé řadě dalších východních i západních zemí.

V září 1999 byl ve spolupráci s Centrem Potala zahájen celoroční kurs pro veřejnost (do června 2000) nazvaný Večerní kurs o Tibetu, který se každé úterý v devadasátimunutové přednášce snažil zájemcům přiblížit dějiny, kulturu, náboženství, umění, zvyky a tradice Tibeťanů . Kurs byl doplňován promítáním diapozitivů, videofilmů, diskusemi, společnou přípravou tradičního tibetského jídla apod. 80% z  kursovného je určeno na program „podpora tibetského učitele" Nadačního fondu POTALA.

Na pozvání Ústavu Dálného východu FF UK v Praze přijel v listopadu 1999 do České republiky na roční pobyt tibetský lektor Tandzin Dhargja, absolvent Institutu buddhistické logiky v severoindické Dharamsale, který zde na základě grantu zprostředkovaného Ústavem Dálného východu začal vyučovat tibetštinu. Již od listopadu začal také první kurs pro začátečníky, který NF POTALA otevřel opět ve spolupráci s Centrem Potala. I z příjmů za výuku tibetštiny je 80% určeno na program „podpora tibetského učitele" Nadačního fondu POTALA. Z tohoto fondu je tibetskému lektorovi po dobu jeho pobytu v České republice vyplácen grantový příspěvek.

Aktivity roku 1999 NF POTALA ukončil seminářem ke Dni lidských práv věnovaným Tibetu, který byl 10.12.1999 uspořádán na Masarykově univerzitě v Brně ve spolupráci s brněnskou pobočkou Amnesty International a NESEHNUTÍ. Na tomto semináři, před jehož zahájením proběhla tisková konference se zástupci médií, kromě zástupce NF POTALA vystoupil i tibetský lektor.

Závěr

Kromě aktivního zapojení se do informační kampaně o Tibetu a akcí konaných u příležitosti 40. výročí tibetského povstání byla těžištěm činnosti hlavně druhá polovina roku 1999. Nadační fond POTALA se začal zvolna dostávat do povědomí širší veřejnosti a začal se vytvářet zatím nevelký okruh pravidelných dárců a podporovatelů. Od září 1999 začala probíhat pravidelná setkání s veřejností v rámci Večerního kurzu o Tibetu, při přednáškách s promítáním diapozitivů v cyklu Poutníkem po zeměkouli a od listopadu byl zahájen první kurz tibetského jazyka pro začátečníky. Další kurzy tibetštiny pro veřejnost byly otevřeny v únoru 2000. O nabídce přednášek a kurzů informujeme pravidelně na našich internetových stránkách, distribucí plakátků a podle možností i v některých tištěných informačních přehledech.

Velká péče byla věnována rozhodnutí, kam konkrétně nasměrovat finanční prostředky určené na program 111 – Podpora tibetské dětské SOS vesničky v Dharamsale, neboť tato organizace dělí získané finanční příspěvky mezi řadu svých vlastních projektů, o nichž informujeme na našich internetových stránkách. Na základě písemných konzultací s vedením Tibetské dětské vesničky jsme se nakonec rozhodli poslat příspěvek tam, kde je podle dharamsalského vedení nejvíce potřeba – do internátní školy Tibetské dětské vesničky v Biru, vzdáleném od Dharamsaly necelých 80 km, kde se na vstup do samostatného života připravují starší děti a adolescenti. V dubnu 2000 bylo do Biru odesláno 76 748,- Kč, tj. ekvivalent 2 000,- USD.

Menší úsilí bylo zatím věnováno rozvíjení programu 222 – studium Tibeťana.

Nadační fond POTALA nemá žádného zaměstnance ani jinou placenou sílu, která by vykonávala alespoň rutinní práce. Všechny činnosti a chod fondu zabezpečují ve svém volném čase zdarma členové správní rady, při různých akcích příležitostně pomáhají dobrovolníci z řad našich podporovatelů a dárců. Jaro roku 2000 proběhlo opět ve znamení již tradičních aktivit k výročí tibetského povstání a zejména přípravy velké etnografické výstavy TIBET 2000 ve Starém královském paláci na Pražském hradě, která se konala 22.3. – 7.5. 2000.

V příštím období bude Nadační fond POTALA pokračovat v započatých projektech. Bylo by potřebné věnovat se více hledání finančních prostředků pro program 222 – podporu studia Tibeťanů a zahájit oficiální jednání s vedením jednotlivých univerzit a vysokých škol, za jakých podmínek by bylo možno poskytnout prostor pro vzdělání na našich školách.

Pro plynulou práci nadačního fondu je důležité vyhledávat a zapojovat další dobrovolníky, neboť na placenou sílu nemáme odpovídající finanční zázemí. Nadační fond se dosud nepokoušel získat granty, protože jsme přesvědčeni, že nejprve musíme uplatnit maximum vlastních sil a posoudit, které programy a činnosti mají v našich podmínkách perspektivu.

Zpráva o hospodaření Nadačního fondu POTALA za rok 1998

Roční uzávěrka za rok 1998
příjmy 22 005,20 Kč
výdaje 72,50 Kč
zůstatek 21 932,70 Kč

Dary podle účelu
účel částka
student 16 250 Kč
nespecifikované 1 250 Kč
celkem 17 500 Kč

Hlavní příjmové položky v roce 1998 představovaly:

 • Výtěžek z benefičního představení Essential Theatre Company, které proběhlo 9. září 1998 v klubu Roxy v Praze v rámci akce Evropa Tibetu, ve výši 16 250,- Kč, a které bylo určeno ve prospěch programu 2 (tibetský student).
 • Výtěžek z koncertu na podporu Tibetu, který se uskutečnil v prosinci 1998 v Roudnici nad Labem, ve výši 1250,-Kč.

Příjmy v roce 1998
druh příjmu částka
zakladatelský vklad 4 500,00 Kč
dary 17 500,00 Kč
úroky na BÚ 5,20 Kč
celkem 22 005,20 Kč

Výdaje v roce 1998
druh výdaje částka
bankovní poplatky 72,50 Kč
celkem 72,50 Kč

Zpráva o hospodaření Nadačního fondu POTALA za rok 1999

Roční uzávěrka za rok 1999
převod z r. 1998 21 932,74 Kč
příjmy 78 095,09 Kč
výdaje 15 507,20 Kč
zůstatek 84 520,63 Kč

Dary podle účelu
účel částka
vesničky 29 492 Kč
student 21 912 Kč
nespecifikované 13 509 Kč
celkem 64 913 Kč

Hlavní příjmové položky v roce 1999 představovaly:

 • Dary soukromých osob ve výši 17 213,- Kč.
 • Dary právnických osob ve výši 2 093,- Kč.
 • Výtěžek z koncertu na podporu Tibetu, který se uskutečnil 6. března 1999 v Praze na Vítkově, kde z každé prodané vstupenky bylo odvedeno na program 1 (tibetské děti) 25,- Kč a na program 2 (tibetský student) také 25,- Kč, na každý z programů bylo vybráno 19 925,- Kč – celkem 39 850,- Kč.
 • Výtěžek ze sbírky pořádané v rámci provozu informačního centra o Tibetu na Dnech pro Tibet: 4017,- Kč pro program 1 (tibetské děti) a 1987,- Kč pro program 2 (tibetský student).
 • Výtěžek z veřejné sbírky vyhlášené v roce 1998 pod záštitou Nadace Lotos ve výši 1 100,- Kč.
 • Výtěžek z akcí pořádaných ve spolupráci s Centrem Potala ve výši 12 824,- Kč.

Příjmy v roce 1999
druh příjmu částka
dary 64 913,00 Kč
z akcí Centra Potala 12 824,00 Kč
úroky na BÚ 358,09 Kč
celkem 78 095,09 Kč

Výdaje v roce 1999
druh výdaje částka
grant – tibetský učitel 10 000,00 Kč
ostatní (propagace, poštovné, xerox, tisk složenek) 3 516,20 Kč
bankovní poplatky 1991,00 Kč
celkem 15 507,20 Kč