Potala, o.p.s.

Výroční zpráva Nadačního fondu Potala (2000)

Rok 2000 představoval pro NF Potala všestranně náročné období. I v průběhu této periody pokračovalo naše úsilí různými formami (přednášky, výstavy, kurzy, rádia, televize, články apod.) seznamovat nejširší veřejnost s existencí, činnostmi a programy nadačního fondu Potala a s dějinami, kulturou a tradicemi Tibetu.

Nejvýznamnějšími událostmi roku pro nás byly tradičně Dny Tibetu a koncert na podporu Tibetu v březnu 2000, spolupořadatelství rozsáhlé etnografické výstavy o každodenním způsobu života Tibeťanů TIBET 2000/2127 ve Starém královském paláci na Pražském hradě (březen-květen 2000) a  spolupořadatelství veřejné přednášky 14. dalajlamy v pražské sportovní hale Paegas Aréna v říjnu 2000.

V prosinci 2000 proběhly volby poloviny členů správní rady. Namísto Ľubomíra Sklenky, Marie Richtové, kterým skončilo funkční období, a Alexandra Neumanna, který z časových důvodů na svou funkci rezignoval, byli nově zvoleni Simona Kulhánková, Miroslav Procházka (oba na čtyři roky) a Lenka Hellerová (na dva roky). Členství Marka Vašuta bylo o čtyři roky prodlouženo.

Dlouhodobé programy finanční podpory NF Potala

Do dalšího ročníku vstoupily tři již dříve vyhlášené programy finanční podpory Tibeťanů a tibetské kultury.

 1. 111 – Podpora tibetské dětské SOS vesničky v Biru nedaleko Dharamsaly
 2. Program 111 byl poprvé vyhlášen k 10. březnu 1999 s uzávěrkou po ukončení akcí doprovázejících březnové výročí tibetského povstání v následujícím roce, tj. v roce 2000. V dubnu 2000 byla odeslána částka 76 748,- Kč odpovídající 2000 USD jako nadační příspěvek nadačního fondu Potala na provoz tibetské dětské vesničky s internátní školou v Biru, kterou spravuje Tibetská dětská vesnička v Dharamsale. V květnu pak jeden z členů správní rady NF Potala v rámci své soukromé cesty navštívil ústředí Tibetské dětské vesničky v Dharamsale a osobně projednal využívání našich příspěvků.

  Shromažďování finančních prostředků pokračovalo i v dalším ročním období od 1. dubna 2000 do 31. března 2001 a program bude kontinuálně ponechán v platnosti.

 3. 222 – Podpora studia tibetských studentů v České republice
 4. Pro program 222 se dosud nepodařilo získat širší finanční zdroje a možnosti jejich dostatečného doplňování i v budoucnu, proto nebyla dosud zahájena žádná oficiální jednání s představiteli univerzit a vysokých škol ani příslušnými pracovníky ministerstva školství, resp. ministerstva zahraničních věcí atd., za jakých podmínek by bylo možno poskytnout prostor pro vzdělání na našich školách pro vybrané perspektivní studenty z tibetského exilu v Indii či Nepálu. Shromažďování finančních prostředků bude pokračovat i v příštím období tak, aby bylo možno co nejdříve zahájit příslušná jednání.

 5. 113 – Podpora tibetského učitele
 6. Finanční prostředky pro třetí program byly i v roce 2000 získávány především z kurzů tibetského jazyka, organizovaných ve spolupráci s Centrem Potala. Jen nepatrný zlomek tvořilo několik přímých příspěvků v řádu stokorun od jednotlivých dárců – fyzických osob.

  Tibetský učitel Tändzin Dargjä z indické Dharamsaly působil v České republice po celý rok 2000 a jeho pobyt byl zatím prodloužen do června 2002. V průběhu roku 2000 byl tibetskému učiteli Tändzinovi Dargjämu poskytován nadační příspěvek ve formě grantu v celkové výši 33 000,- Kč.

Nové kontakty

Nově jsme navázali spolupráci s Projektem pro nevidomé v Tibetu, sídlícím ve Lhase, a přestože původně jsme přispěli pouze jednorázovou částkou 12612,- Kč (300 USD) na nákup dvou Braillových psacích strojů, rozhodli jsme se v podpoře tohoto holandsko-německého projektu pokračovat. Bližší informace o slepecké škole ve Lhase najdete na našich webových stránkách www.potala.cz.

Vedle vlastních programů jsme v červnu zprostředkovali předání soukromé finanční pomoci, určené na obnovu několika klášterů v Tibetu. Velmi si ceníme této osobní iniciativy a vážíme si důvěry, s níž jsme byli osloveni. NF Potala se dosud soustředil především na humanitární problematiku a jsme rádi, že jsme se na záchraně ohroženého dědictví tibetské duchovní kultury mohli podílet alespoň tímto nepřímým způsobem.

Hlavní jednotlivé akce v roce 2000

 • Dny Tibetu (březen 2000)
 • V souvislosti s připomenutím výročí 10. března 1959 se NF Potala společně s o.s. Lungta, Dokumentačním střediskem pro lidská práva a dalšími subjekty podílel jako každoročně na uspořádání nenásilné demonstrace před čínskou ambasádou, celosvětové akce Vlajka pro Tibet a koncertu na podporu Tibetu v památníku na Vítkově spojeného s informační kampaní a výstavou. V rámci Dnů Tibetu se v průběhu března uskutečnily i další přednášky, promítání a jiné akce včetně mimopražských, na kterých se NF Potala přímo podílel nebo poskytl potřebné materiály a metodické zázemí.

  Významným počinem pro šíření informací o Tibetu a domácím aktivitám na podporu Tibeťanů a jejich kultury bylo vystupování Tändzina Dargjäho v samostatném dílu multikulturního magazínu ČT 2 Velký vůz, věnovaném agresi a násilí. (Pořad Právo na agresi uvedla ČT2.)

 • Etnografická výstava o životě Tibeťanů TIBET 2000/2127 ve Starém královském paláci na Pražském hradě (21.3.-7.5.2000, ve spolupráci s o.s. Lungta a Správou Pražského hradu)
 • Příprava této rozsáhlé výstavy a dalších doprovodných akcí i její prezentace prostřednictvím médií zabrala jejím organizátorům i všem členům správní rady NF Potala a dalším dobrovolníkům z řad našich dlouhodobých spolupracovníků a příznivců několik měsíců. Od shromáždění exponátů, jejich vyčištění, zpracování jejich dokumentace atd. přes vytvoření scénáře a libreta výstavy včetně všech textů, popisků a katalogu až po vlastní instalaci ve Starém královském paláci a zabezpečení celého průběhu výstavy a doprovodných programů se vše podařilo zvládnout díky zaujatému a nezištnému osobnímu nasazení sehraného týmu. Na zorganizování této výstavy nepřispěl NF Potala žádnou finanční částkou a nikdo z organizátorů neobdržel finanční odměnu. Naopak, díky vysoké návštěvnosti, která během šesti týdnů dosáhla téměř deseti tisíc návštěvníků, získal ze vstupného NF Potala 20 000,- Kč, které jsou určeny na vypsání grantu v průběhu roku 2001. Webové stránky s  částečným katalogem a řadou informací o exponátech a doprovoných akcích najdete na adrese tibet2000.hyperlink.cz.

 • Přednáška 14. dalajlamy 18.10.2000 v Praze

  Nadační fond Potala považuje za čest, že mohl být spolupořadatelem první veřejné přednášky Jeho Svatosti 14.dalajlamy v České republice, která se uskutečnila 18.10.2000 v pražské Paegas Aréně na holešovickém výstavišti. Přestože dalajlama navštívil Českou republiku již potřetí (1990, 1998, 2000), teprve tentokrát měla česká veřejnost možnost vyslechnout dalajlamovu téměř dvouhodinovou přednášku. O obrovském zájmu veřejnosti svědčí zcela vyprodaná sportovní hala (více než sedm tisíc posluchačů).

 • leden 2000 – několik vystoupení v rozhlase a televizi v souvislosti s odchodem 17. karmapy do indického exilu
 • 28. 1. 2000 – seminář o Tibetu v Hradci Králové, pořádaný Institutem pro další vzdělávání dospělých (ve spolupráci s o.s. Lungta)
 • březen 2000 spolupořadatelství Koncertu pro Tibet a dalších akcí (i mimopražských) konaných v  rámci Dnů Tibetu.
 • 21. 3. -7. 5. 2000 – Etnografická výstava o životě Tibeťanů TIBET 2000/2127 ve Starém královském paláci na Pražském hradě (ve spolupráci s o.s. Lungta a Správou Pražského hradu).
 • 28. 11. 2000 – přednáška s promítáním diapozitivů v Klubu cestovatelů časopisu Lidé a země.
 • 7. a 13. 12 2000 – přednáška s promítáním a prezentace NF Potala (ve spolupráci s cestovní agenturou Bravia) v Klubu podnikatelů Golem.
 • 16. 12. 2000 – přednáška s promítáním a prezentace NF Potala na výroční akci slovenské c.k. Bubo v Bratislavě

Dlouhodobé vzdělávací programy pro veřejnost

V první polovině roku 2000 probíhal každé úterý celoroční Večerní kurs o Tibetu, určený nejširší veřejnosti, který byl zahájen ve spolupráci s Centrem Potala v září 1999. Na něj po prázdninách navázal další ročník Kursu o Tibetu, který jsme se pro vzrůstající zájem mimopražských účastníků rozhodli konat každé druhé sobotní odpoledne a jednou za dva měsíce jej doplnit celovíkendovým tématickým pobytem mimo Prahu. Kurs pořádáme ve spolupráci s o.s. Lungta.

V červnu 2000 doběhl kurs tibetštiny zahájený v listopadu 1999 a v únoru jsme otevřeli další dva kursy, pro začátečníky a pokročilé. Tibetský učitel Tändzin Dargjä získal pracovní povolení na další rok, což nám dovolilo otevřít v druhém pololetí opět začátečnický a pokročilý kurs. Tändzin Dargjä se kromě výuky tibetštiny zúčastnil mnoha setkání s veřejností v řadě českých a moravských měst, při nichž posluchače seznamoval s otázkou Tibetu a situací Tibťeanů v exilu.

Pokračoval pravidelný cyklus cestopisných přednášek a promítání nazvaný Poutníkem po zeměkouli, během něhož řada cestovatelů a fotografů zprostředkovala návštěvníkům etnografické, přírodovědné a historické zajímavosti z exotických, převážně východních zemí. Součástí cyklu byl i trojdílný poslechový pořad o tibetské hudbě.

Provozně-technické zázemí NF Potala

Na základě smlouvy o spolupráci NF Potala nadále využívá ke svým akcím, pracovním schůzkám a zasedáním správní rady prostory Centra Potala, kde neplatí žádné nájemné ani související služby (elektřina, plyn, topení…), pouze částečně přispívá na úhradu poplatků za telefon a internet. Ve školním roce 1999/2000 připadalo z výtěžku z Kursu o Tibetu a kursů tibetštiny 20% na provoz Centra Potala, 80 % obdržel Nadační fond Potala. Ve školním roce 2000/2001 jsme se rozhodli snížit vstupné na Kurs o Tibetu téměř na polovinu (ze 70,- Kč na 40,- Kč), neboť jej navštěvují převážně studenti a mladí lidé. Příjmy z kursovného jsme se tentokrát rozhodli věnovat na provoz Centra Potala. U kursů tibetštiny stále zůstává poměr 20/80.

O naší činnosti a programech jsme průběžně informovali na našich internetových stránkách, které v roce 2000 zaznamenaly více než devět a půl tisíce přístupů uživatelů.

Závěr

Rok 2000 byl bohatý na velké akce se širokým záběrem, což se promítlo do vzrůstajícího odborného i  časového zatížení všech členů správní rady NF Potala a celé řady dobrovolných aktivistů, kteří nezištně pomáhají jak s přípravou a zabezpečením průběhu akcí, tak s veřejnou prezentací NF Potala. Rozrůstající se zájem mimopražské veřejnosti o naše akce i o uspořádání přednášek a promítání o Tibetu v řadě míst mimo Prahu nás těší a zároveň nás staví před otázku, jak nárůst aktivit do budoucna personálně pokrýt. Rovněž stále vzrůstající množství dotazů (e-mailem i poštou) vyžaduje více času. Velkou pozornost věnujeme také aktualizaci a rozšiřování našich internetových stránek.

Zpráva o hospodaření

Roční uzávěrka za rok 2000
převod z r. 1999 84 520,63 Kč
příjmy 145 010,54 Kč
výdaje 133 228,58 Kč
zůstatek 96 302,59 Kč

 

Dary podle účelu
účel částka
vesničky 62 902,00 Kč
student 23 782,00 Kč
tibetský učitel 800,00 Kč
nespecifikované 11 989,00 Kč
celkem 99 473,00 Kč

 

Příjmy v roce 2000
druh příjmu částka
dary 99 473,00 Kč
z akcí Centra Potala 25 152,00 Kč
vázaný příspěvek na vypsání grantu 20 000,00 Kč
úroky na BÚ 385,54 Kč
celkem 145 010,54 Kč

 

Výdaje v roce 2000
druh výdaje částka
příspěvek pro Tibetskou dětskou vesničku 76 748,00 Kč
příspěvek pro Projekt pro nevidomé v Tibetu 12 612,00 Kč
grant – tibetský učitel 33 000,00 Kč
nákup tibetských vlajek 1 020,00 Kč
výdaje na správu (telefon, poštovné, toner) 6 346,00 Kč
bankovní poplatky 3 502,58 Kč
celkem 133 228,58 Kč

Poděkování přispěvatelům

Nadační fond Potala srdečně děkuje všem, kteří v roce 2000 podpořili naše programy pomoci Tibeťanům a tibetské kultuře. Chceme poděkovat i těm z vás, kteří zde své jméno nenajdou, přestože na účet NF Potala poslali svůj příspěvek. Stává se to v případech, kdy byla částka poslána složenkou prostřednictvím České pošty. Podle toho, jak byla složenka vyplněna, se někdy na našem bankovním výpisu objevuje pouze informace, že částku převedla Česká pošta, a podle sdělení pracovníků České spořitelny, u níž je náš účet veden, v takovém případě nelze jméno dárce dohledat. Jestliže v seznamu dárců vaše jméno chybí a nechcete zůstat v anonymitě, prosíme, kontaktujte nás.

Seznam dárců

Babčáková Simona
Dostál Pavel
Forejt Ondřej
Holba Jiří
Hruška Michal
pí. Ivančíková
Karlová Helena
Klimovičová Edita
Kopecký Radek
Kropelnická Dana
Langerová Zdeňka
Lopour Jiří
Maixner Jakub
Maxa Jan
Mlejnková Eva
Musil Marek
Myslivečková Alena
Nadymáček Michal
Pančochová Jaroslava
Pečová Kamila
Plachetová Elen, MUDr.
Pokorný Pavel
Polák Petr, Ing.
Pruner Milan, Ing.
Pugnerová Andrea
R-Presse spol. s.r.o.
Sekaninová Petra
p. Stolín
Šmilauerová Rita
Šustr Milan
Tichý Václav
Tollerianová Pavla, M.
Zifčák Petr